LAZISKAF

LAZISKAF Edi Mancoro adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Waqaf yang di rintis pada tahun 2016 oleh Gus Muhammad Hanif, yang mana telah mendapatkan izin di tahun 2017. Lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan hasil guna serta daya guna zakat, infaq, sedekah dan wakaf agar memberikan daya dukung untuk peningkatan kualitas sumber daya umat.

Visi dan misi

  1. Menjadi Lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang amanah dan professional untuk kemandirian dan kesejahteraan umat.
  2. Mendorong kesadaran umat dalam hal penunaian zakat, infaq, sedekah dan amil-amil zakat.
  3. Menumbuhkembangkan amil zakat yang amanah, transparan, dan inovatif.
  4. Mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk kemandirian dan kesejahteraan umat.
  5. Berperan serta melaksanakan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesadaran umat.

Laziskaf Edi Mancoro di kelola dan dikembangkan oleh beberapa santri yang diketuai oleh Tsamara Asywaq Tsani Program yang dijalankan laziskaf yaitu fundraising (pengumpulan) dan pentasarufan (penyaluran).